• Welkom bij Psychologie Praktijk

  AMG Mullens

  Mijn naam is Annemie Mullens.

  Als GZ psycholoog en NARM practitioner ben ik gespecialiseerd in de behandeling van ontwikkelingstrauma, arbeidsgerelateerde klachten en andere psychische klachten.

   

  Samen kunnen we onderzoeken wat het u moeilijk maakt om ontspannen te functioneren, zoals bijvoorbeeld:

  • Omdat u zich een buitenstaander voelt, wat vaak eenzaamheid met zich meebrengt.
  • Omdat u altijd maar aan het zorgen bent voor anderen en vergeet voor uzelf te zorgen.
  • Omdat u gekwetst bent in uw vertrouwen en het moeilijk vindt om hulp te vragen.
  • Omdat u een grote druk ervaart om prestaties te leveren en in bvb  perfectionisme terecht komt.
  • Omdat u vastgelopen bent in het beeld dat u van uzelf laat zien aan de buitenwereld.

 • Praktische informatie

  Onderstaand treft u informatie aan die nuttig is voordat u start met een traject.

  Waar werk ik

  Psychologie Praktijk AMG Mullens werkt vanuit de praktijk van Fysiotherapeuten Collectief Balans in Amsterdam. Deze is gevestigd in de Rietwijkerstraat 8 hs in Amsterdam.

  In deze praktijk zijn meerdere disciplines uit de gezondheidszorg werkzaam, zoals fysiotherapie, diëtetiek en acupunctuur.

  Daarnaast ben ik verbonden aan therapiecentrum Landzicht in Vreeland, wat zich specialiseert in hulp aan hulpverleners in de zorg in een multidisciplinaire aanpak.

  Met welke klachten kunt u terecht

  U kunt terecht met klachten van angst, somberheid, overspanning, burnout, medisch onverklaarde lichamelijke klachten, psychotrauma, rouw- en verlieservaring, levensfaseproblematiek, ontwikkelingstrauma.

  Als u zich niet terugvindt in deze benamingen, neem dan gerust contact op. We kunnen dan samen onderzoeken of ik u wellicht zou kunnen helpen.

  Hoeveel kost het?

  Een sessie van 50 minuten kost 100,-.

   

  Op de pagina Kosten en Vergoeding vindt u meer informatie over wanneer er sprake kan zijn van vergoeding door de zorgverzekeraar.

  Ik vraag u altijd om mij rechtstreeks te betalen.

  Als dat een groot probleem vormt voor u, kunnen we overleggen over de betalingsvorm.

  Afspraken

  We maken de afspraken voor de sessies in onderling overleg.

  Mocht het zo zijn dat u onvoorzien toch verhinderd bent, kunt u zich tot 24 uur voordien afmelden zonder kosten. Als u zich later afmeldt of niet komt zonder verwittiging (no show) zal de sessie gewoon in rekening worden gebracht.

  Mocht uw traject voor vergoeding uit de basiszorg in aanmerking komen, dan wordt de factuur voor een te laat afgemelde sessie of een sessie waarbij u niet bent gekomen zonder verwittiging (no show) niet door de zorgverzekeraar vergoed. In die gevallen moet u dus in ieder geval zelf betalen.

  Begin en verloop traject

  De eerste stap is de aanmelding. Op basis van de aanmelding kan ik een eerste screening doen of u bij mij aan het goede adres bent. Zo ja, volgt daarna het intakegesprek.

  Tijdens de intake wil ik graag van u horen wat uw klachten zijn, wat uw hulpvraag is en een korte geschiedenis van de meest belangrijke momenten in uw leven en hoe u daarmee bent omgegaan.

  Samen kunnen we dan de doelen van de behandeling omschrijven. Hiervan maak ik een behandelplan waarvoor ik uw akkoord vraag. Dit vormt de basis voor bepaling van het aantal sessies dat nodig is.

  Bij het begin van het traject vraag ik u om één of enkele vragenlijsten in te vullen, waaronder mogelijk ROM meting.

  Halverwege het traject evalueren we samen de voortgang.

  Einde traject

  Aan het einde van het traject kan ik u vragen om een afsluitende vragenlijst in te vullen. Samen met de vragenlijst aan het begin van het traject geeft dat ons een goed beeld van de voortgang van uw herstel of groei. In vaktermen kan dit onderdeel vormen van ROM (Routine Outcome Monitoring) en effectmeting die elke psycholoog die werkzaam is in de gezondheidszorg kan inzetten. In voorkomend geval zal ik u hiervoor expliciete toestemming vragen.

  Ik stel uw evaluatie van onze samenwerking op prijs.

  Bij verwijzing door de huisarts zal ik deze een eindbrief sturen (als u daarvoor toestemming heeft gegeven).

  Aanmelding

  De aanmelding kunt u op meerdere manieren doen.

  U kunt uzelf aanmelden via email, website of telefoon. U kunt ook een verwijzing van uw huisarts of de POH GGZ krijgen en vervolgens contact met mij opnemen.

  In beide gevallen stuur ik u een aanmeldingsformulier met het verzoek dit zo volledig mogelijk in te vullen en aan mij terug te sturen.

  Direct hulp nodig?

  U kunt bij mij terecht tijdens kantooruren. Bij afwezigheid neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Mocht dat onverhoopt langer duren dan voorzien of heeft u hulp nodig buiten kantooruren, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

 • Wachtlijst

  Hier vindt u de huidige wachttijd voor het intake gesprek

  Er is momenteel geen wachtlijst

 • Werkwijze

  In mijn behandeling combineer ik een inzichtgevende benadering met een praktische aanpak.

  Kernwoorden in dit ontwikkelingsproces zijn bewustwording, acceptatie, helen, leven naar uw eigen gebruiksaanwijzing , regie leren nemen en uw leven inrichten naar wat u waardevol vindt.

   

  Er kunnen aspecten van uzelf zijn waar u maar moeilijk mee kunt leven.

  Vaak hebben we strenge oordelen over onszelf en vinden we dat we het nooit goed genoeg doen. Of weten we niet meer wat we willen en raken we vervreemd van onszelf. De wereld verandert zo snel en er wordt zoveel van ons verwacht, hoe houden we daarin stand? Hoe gaan we om met de klappen van het leven? Hoe vindt u uw eigen spoor en hoe kunt u uw leven inrichten naar wat u van belang vindt?

  Bewustwording

  • Leren opmerken van uw gedachten, gevoelens en gewaarwordingen
  • (H)erkennen van signalen van spanning
  • Inzicht krijgen in uw eigen proces
  • Verbanden zien met vroeger in uw leven
  • Herkennen van triggers die een ouder kwetsbaardeel activeren
  • Helder krijgen hoe u in elkaar zit

  Acceptatie

  • Leren verdragen wat u voelt of denkt
  • Niet veroordelen wat u voelt of denkt
  • Met compassie naar uzelf leren kijken

  Helen

  Onderzoeken wat er voor nodig is om niet langer door pijn of onrust gestuurd te worden in uw leven

   

  Verbinding maken met die delen van jezelf die gestold in de tijd nog in een oude overlevingsstrategie vastzitten.

  Uw eigen gebruiksaanwijzing

  • Onderzoeken wat u goed doet
  • Onderzoeken wat u nodig hebt om ontspannen te kunnen functioneren
  • Onderzoeken hoe u met spanning omgaat
  • Onderzoeken hoe u een goede balans kunt brengen in uw leven

  Waarden-vol leven

  • Onderzoeken wat in uw leven van belang is
  • Onderzoeken welke levenswaarden richting geven aan uw leven
  • Onderzoeken hoe u kunt handelen en leven op een manier die er voor u toe doet

  Samenwerking

  In mijn benadering heb ik oog voor uw mentale en fysieke welzijn, want u bent één geheel. Waar nodig werk ik samen met andere disciplines die kunnen bijdragen aan uw herstel of ontwikkeling

 • Kosten en vergoeding

  De volgende informatie is niet altijd fijn om te horen, wel belangrijk om het te weten

  Contractvrij

  Als BIG geregistreerd GZ psycholoog werk ik contractvrij. Dit betekent dat ik met geen enkele zorgverzekeraar een contract heb afgesloten. Voor u betekent dit dat dat u de behandeling in eerste instantie zelf moet betalen.

  De kosten voor een sessie van 50 minuten zijn 100,-. Dit tarief geldt voor de niet vergoede zorg.

  De kosten van psychologische zorg kunnen wel of niet uit het basiszorgpakket worden vergoed. Voor deze vergoede zorg gelden andere tarieven. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

  Contractvrij werken kan gevolgen hebben voor de grootte van de vergoeding die u mogelijk vanuit uw zorgverzekering krijgt.

  Laat u hierover goed informeren door uw eigen zorgverzekeraar.

  Meer informatie over contractvrij werken kunt u vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl.

  Vergoede zorg

  Zorgkosten die door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket vergoed worden zijn de behandeling van angstklachten, depressie, psychotrauma en andere psychische klachten die onder een medische diagnose vallen.

  U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig opdat uw behandeling vergoed kan worden.

  De zorg die uit het basispakket vergoed wordt betreft niet klachten van overspanning, burn-out, rouw of verlies, relatieproblemen of levensfaseproblematiek.

  Na de intake kan pas duidelijk worden of u met uw klachten in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basiszorg. Op basis van het intakegesprek en mogelijk enkele vragenlijsten kan worden vastgesteld of er sprake is van een stoornis zoals die in de DSM classificatie wordt gedefinieerd. Ook moet de ernst en de zorgzwaarte van de stoornis worden bepaald.

   

  De tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit en kunt u nalezen op www.nza.nl/tariefbeschikking.

  U krijgt van mij een factuur na elke sessie.

  In de regel betaalt u de kosten van het traject zelf aan mij en wordt de vergoeding van de zorgverzekeraar aan uzelf overgemaakt. Bij deze vergoeding zal er echter altijd eerst aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico, wat minimaal 385,- euro is. Deze kosten moet u in ieder geval zelf betalen.

  U betaalt ook aan mij zelf het restant dat door de zorgverzekeraar niet aan u wordt vergoed en dat is verschillend per zorgverzekeraar en mede afhankelijk van of u een natura- of restitutiepolis heeft. Bij een restitutiepolis zijn de vergoedingen doorgaans hoger. Informeer u voorafgaand goed bij uw zorgverzekeraar zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent.

  Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op www.contractvrijepsycholoog.nl.

  Niet vergoede zorg

  Als u geen recht hebt op vergoeding door de zorgverzekeraar worden de behandelingen ook per sessie gefactureerd. Het gaat dan om psychische klachten zoals overspanning, burn-out, rouw-en verliesverwerking, relatieproblemen, levensfaseprobematiek.

  De kosten voor een sessie van 50 minuten zijn 100,-. U betaalt deze kosten rechtstreeks aan mij.

  Sommige aanvullende verzekeringen kunnen niet-basispakket psychologische zorg vergoeden. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of dat bij u het geval is. U kunt dan de factuur bij uw zorgverzekeraar declareren welke vervolgens het vergoede bedrag op uw eigen rekening zal storten.

  U betaalt de volledige factuurkosten aan mij, ook als de zorgverzekeraar die niet of niet helemaal vergoedt.

 • Kwaliteit en Privacy

  Hier leest u meer over hoe ik zorg draag voor kwaliteitsbewaking in mijn werk en hoe ik zorg draag voor uw privacy

  ROM

  De resultaten van de behandeling kunnen worden gemeten.

  Dat kan gebeuren via de zogenaamde ROM meting. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en houdt in dat u via een vragenlijst aangeeft hoe het met u gaat. Door dit zowel aan het begin als aan het einde van uw behandeltraject te doen krijgen we een beeld van de effectiviteit van de behandeling.

  De uitkomsten worden vervolgens geanonimiseerd doorgestuurd aan de GGZDataportaal.

  In voorkomend geval zal ik daarvoor altijd eerst uw toestemming vragen.

  Bijscholing

  In het BIG geregistreerde beroep van GZ psycholoog dien ik aantoonbaar mijn vakkennis op peil houden. Een vijfjaarlijkse herregistratie met scholingseisen moet dit waarborgen.

  Naast dat dit een professionele vereiste is, is het ook mijn eigen wens om mij zo diepgaand mogelijk te blijven ontwikkelen in mijn vak.

  Supervisie

  Met regelmaat heb ik supervisie van een psycholoog-supervisor waardoor ik kritisch kan blijven kijken naar mijn eigen handelen in de therapeutische relatie.

  Intervisie

  Met regelmaat plan ik intercollegiaal overleg in met collega psychologen.

  Zorgvuldig handelen

  Ik handel naar de beroepscode voor psychologen zoals die door de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) is vastgesteld.

  Ik hanteer in mijn werk de eisen voor kwaliteit zoals die in mijn beroepsgroep en beroepsvereniging (NIP) gebruikelijk zijn. Zie verder voor de link naar het kwaliteitsstatuut.

  Mocht u klachten hebben over de gang van zaken tijdens een traject, dan vind ik het fijn als u die met mij bespreekt. Als we er samen niet uit kunnen komen, kunt u zich wenden tot de klachtprocedure van P3NL (zie verder voor de link naar deze klachtenprocedure en een klachtenformulier). Op de website van het NIP kunt u de beroepscode vinden.

  Privacy

  In mijn praktijk gelden de privacy regels zoals deze in Europees verband zijn ingegaan per 25-05-2018 (AvG). Mijn privacystatement en de wijze waarop mailverkeer is beveiligd kunt u terugvinden bij Documenten en Links.

  Mocht de behandeling bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden zal ik u attent maken op de mogelijkheid tot het ondertekenen van een privacyverklaring. De privacyverklarig zorgt ervoor dat uw diagnose niet kenbaar gemaakt wordt aan de zorgverzekeraar.

   

  Informatie delen met derden gebeurt alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Daar zal ik u altijd om vragen.

 • Achtergrond en opleiding

  Registraties

  Als psychologe ben ik werkzaam in de generalistische basisgezondheids-zorg (GB-GGZ).

  • Mijn BIG registratie nummer is 69051976925
  • Mijn persoonlijke AGB code is 94-008592
  • De AGB code van de praktijk is 94-057325

  Psychologie Praktijk AMG Mullens is een handelsnaam van HeMul, maatschap voor begeleiding van ontwikkelingsprocessen.

  • KvK 34374820

  Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

  Achtergrond

  Van oorsprong ben ik Belgische. Ik werd er in 1959 geboren en deed er mijn studies. Sinds 1989 woon en werk ik in Nederland . Ik ben partner en moeder en leef met veel plezier in Amsterdam.

  Opleiding

  In België deed ik na mijn studie tot Klinisch Psycholoog aan de Universiteit van Leuven (KUL) (afgestudeerd in1983), de opleiding tot Experiëntieel Therapeut aan de Faculteit voor Mens en Samenleving in Turnhout.

  In Nederland werd ik Gezondheidszorg psycholoog, deed ik een basisopleiding Psychodrama, EMDR en ACT.

  Ook ben ik NARM practitioner.

   

   

   

  (In de volgende sectie vindt u uitleg over de gebruikte terminologie)

  Ervaring

  Naast mijn eigen praktijk ben ik werkzaam in een organisatie die gericht is op gezondheid in leven en werken. Ik ben daar ook praktijkbegeleider in de opleiding van GZ psychologen. Daarnaast geef ik supervisie aan jonge en oudere startende en ervaren psychologen, ondermeer voor Caredate.

  Inspiratie

  Ik ben geïnspireerd door Client Centered Therapy, Neuro Affective Relational model (NARM), traumadenken van o.a. Bessel van der Kolk en Janina Fisher, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness.

  Hieronder vindt u links met informatie over wat deze termen inhouden.

 • Contact

  Telefoon

  06 23 02 64 32

  Mail

  info@amgmullens.nl

  Adres

  Rietwijkerstraat 8hs 1059VZ Amsterdam